Glemt dit kodeord? Klik her og få gensendt

Indtast din email herunder og tryk send - din adgangskode sendes herefter til denne mail.

  

CAPS LOCK er slået til på dit keyboard. Bemærk at kode indtastning tager højde for store og små bogstaver

Generelle bestemmelser og forretningsvilkår for aftaler med Smarter CRM

1. Generelt

Dette dokument indeholder de generelle betingelser for aftaleforhold mellem Kunden og Smarter CRM i forbindelse med produkter og ydelser. Smarter CRM har ret til at ændre i betingelserne og sådanne ændringer vil blive meddelt på hjemmesiden. Såfremt Kunden måtte ønske at opsige aftalen grundet væsentlige ændringer, kan dette ske som anført nedenfor.

2. Produktet

Smarter CRM leverer et online baseret CRM produkt.

3. Smarter CRM’s ydelse

3.1 Smarter CRM software tilbydes på en ”as is” basis, det vil sige som det til enhver tid fungerer.
3.2 Af hensyn til teknisk service og vedligeholdelse kan det forekomme, at Kundens administrations adgang er lukket i op til få timer ad gangen. Servicevinduerne forekommer typisk 1 gang om måneden og placeres oftest uden for normal arbejdstid.
3.3 Smarter CRM har tilladelse til at benytte Kundens navn og logo alene for at identificere Kunden som så i markedsføringsmateriale, i såvel elektronisk som papir form. Tilladelse hertil kan trækkes tilbage, dog skal dette meddeles skriftligt med 30 dages varsel.
3.4 Hverken Smarter CRM eller internetudbyder kan gøres ansvarlig for hærværk, hacking eller nogen anden form for skade på CRM systemet eller data.
3.5 Smarter CRM fraskriver sig ethvert ansvar som følge af evt. fejl i Smarter CRM’s software, og et evt. erstatningskrav kan under ingen omstændigheder overstige Kundens indbetalte beløb til Smarter CRM og aldrig udstrækkes til eventuelt følgeskader eller indirekte tab.
3.6 Smarter CRM er ikke forpligtet til at betale erstatning, såfremt den manglende levering eller afbrydelse mv. skyldes forhold udenfor Smarter CRM’s kontrol, herunder men ikke begrænset til regeringsforanstaltninger, naturforhold, lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, oprør, krig, usædvanlige strømafbrydelser, kapacitetsmangler og flaskehalse, strejke og lockout blandt Smarter CRM’s egne medarbejdere.

4. Betaling

4.1 Anførte og aftalte priser for brug af systemet samt andre ydelser er eksklusiv moms og andre statsafgifter.
4.2 Betalingstidspunktet fremgår af aftalen.
4.3 Betalingsfristen er 14 dage netto fra fakturadato med mindre andet er aftalt. Ved forsinket betaling påregnes et rykkergebyr på kr. 150,- samt morarente i overensstemmelse til rentelovens regler.
4.4 Priser fra Smarter CRM i trykte eller elektroniske brochurer samt på internettet er alene af vejledende karakter. Smarter-CRM forbeholder sig retten til at ændre på sammensætning af pakker, produkter og priser med varsel på mail eller på hjemmesiden
4.5 Faktura og rykkere fremsendes til den af kunden oplyste adresse og email. Såfremt der sker ændringer i faktureringsoplysningerne er det kundens ansvar at meddele dette til Smarter-CRM

5. Varighed af aftale

Aftalen er gensidigt uopsigelig i aftaleperioden, der er 12 måneder fra aftalens indgåelse. Ved udløb forlænges aftalen automatisk medmindre en af parterne skriftligt opsiger aftalen med mindst 1 måneds varsel til udløb af perioden. Drift / abonnement faktureres årligt forud. Abonnementet træder i kraft hurtigst muligt efter kundens accept. Drift og abonnement forlænges løbende hvert år. Drift og abonnement kan opsiges med 30 dages varsel til udløbet af en periode. Smarter CRM refunderer ikke betalinger for drift samt abonnement, såfremt kunden ønsker at opsige og nedlægge sit produkt midt i en periode. Aftalen er i henhold til vores generelle betingelser. Alle priser er eksklusiv moms.

6. Hosting og Features

Smarter CRM hoster løsningen og data. Inkluderede features i løsningen er: Prospect overview, Contacts overview, Activities og Settings. Ønskes flere moduler der evt. lanceres senere, kan disse tilkøbes mod de til enhver tid gældende priser for disse moduler.

6.1 Databehandler aftale
Smarter-CRM fungerer som databehandler, mens kunden er dataansvarlig

Databehandleren handler alene efter instruks fra den dataansvarlige. Databehandleren skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

Databehandleren skal på den dataansvarliges anmodning give den dataansvarlige tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

7. Misligholdelse

7.1 Hvis Kunden misligholder brugs- og licensbetingelserne, herunder betalingsvilkårene, er Smarter CRM berettiget til at bringe aftalen til ophør uden varsel og uden refusion. Kunden er forpligtet til at betale samtlige forfaldne beløb samt et engangsbeløb svarende til den resterende del af aftaleperioden.

8. Afgørelse af tvister

8.1 Parterne er enige om, at der ved fortolkning af nærværende aftale anvendes dansk ret.
8.2 I tilfælde af retslig tvist mellem parterne, skal Sø & Handelsretten i København afgøre udfaldet.